My Activity

This list is temporary even if you are logged in. You can save it to permanent list. Please log in here

  • Video

0 / 0 votes

Boppeslach: Foppe ­de Haan

  • 1729
  • 06:03
  • Channel: youtube
  • 2
  • Added: 18/06/2011
Foppe de Haan fynt dat Hearrenfean Riemer van der Velde in belangriker rol jaan moatten hie. Dat seit De Haan as reaksje op de perikelen by Hearrenfean. De âld-Hearrenfeantrainer fynt dat de direksje te min oan Van der Velde tocht hat neidat dy ophâlden wie as foarsitter. "Riemer is ien fan de bêste skouts fan Europa", sa seit De Haan. Boppedat, sa fynt De Haan, waarden Van der Velde en hy te min om advys frege troch it hjoeddeiske bestjoer. Foppe sit no oardel jier yn Súd-Afrika en hat it goed nei 't sin yn Kaapstad. Sels sa goed, dat er noch wel efkes bliuwe wol. Nei in wat swierdere begjinfaze, rint it no goed mei syn ploech Ajax Cape Town.
  • Comments (1)

  • Add comment

Guest on 2016-12-15 05:05:02
Hello! My name is MaryMarkova, our compane need to advertise on your website. What is your prices? Thank you. Best regards, Mary.
  • Recently watched videos

Bookmark us
| Share