• Video

1 / 1 votes

CHO THUÊ BÀN ­GH?, L?U TR?I, ­PG, MC, ?O THU?T,­ XI?C 091 555 ­2031

  • 211
  • Channel: break
  • 0
  • Added: 14/03/2012
CHO THUE BAN GHE, NHA BAT, LEU TRAI, PG, MC, XI?C, ?O THU?T, NHÓM MÚA 091.555.2031 E-MEDIA -- CHUYÊN CHO THUÊ THI?T B? T? CH?C S? KI?N TEL- 043.8532468 -- 0163 987 8367 HOTLINE - 091.555.2031 WEBSITE- TOCHUCSUKIENGIARE.WORDPRESS.COM EMAIL- SUKIEN.MEDIA@GMAIL.COM Chúng tôi là m?t don v? chuyên v? s? ki?n, cho thuê các thi?t b? ph?c v? s? ki?n, l? kh?i công, d?ng th?. Là m?t don v? uy tín ho?t d?ng trên m?i mi?n t? qu?c, d?i ngu nhân viên nhi?t tình. Chuyên cung c?p các m?t hàng nhu- ? Cho thuê bàn gh?, gh? vip, gh? da, gh? xuân hòa. ? Cho thuê âm thanh, loa dài, ánh sáng sân kh?u. ? Cho thuê máy chi?u, ti vi... ? Cho thuê l?u tr?i, nhà tr?i, nhà b?t không… More
  • Comments

  • Add comment


[captcha]
  • Related Videos

  • Recently watched videos

Bookmark us
| Share